کد خبر: 2281تاریخ انتشار : ۰:۵۶:۲۹ - چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴

سیاسی گرایی در مداحی ممنوع

  ١- بهترین عزادارى که در آن شرکت کرده اید را بفرمایید ٢- عواقب تحریف در واقعه کربلا چه پیامدهاى منفى داشت؟ ٣- ورود مداحان به عرصه سیاست را چگونه ارزیابى مى کنید؟ ۱-عزادارایی که توام با اهداف عاشورا باشد یعنی اگر شعارهایی که در حادثه کربلا بوده ،عزتمندی،آزادی خواهی،اخلاق گرایی ،معنویت گرایی ،ایثار ، […]

سیاسی گرایی در مداحی ممنوع

 

١- بهترین عزادارى که در آن شرکت کرده اید را بفرمایید

٢- عواقب تحریف در واقعه کربلا چه پیامدهاى منفى داشت؟

٣- ورود مداحان به عرصه سیاست را چگونه ارزیابى مى کنید؟

۱-عزادارایی که توام با اهداف عاشورا باشد یعنی اگر شعارهایی که در حادثه کربلا بوده ،عزتمندی،آزادی خواهی،اخلاق گرایی ،معنویت گرایی ،ایثار ، خودگذشتگی،در فرهنگ و اشعار و مداحی های ما مطرح شوند جامعه ای اخلاق مدار و پیشرو  می باشد .جامعه اخلاق مدار جامعه ای است که آستانه تحمل و حفظ کرامت انسانی و حفظ حقوق انسان ها و رعایت آن حقوق بالا می رود و همه مااز منافع آن استفاده خواهیم کرد.

۲-اصل تحریف بدین معناست که ظاهر یک پدیده یا مساله حفظ می شود و محتوا از  غنای اولیه و اصلی تهی می گردد و در واقع این از خطراتی است که همیشه هر آیین و مکتب و هر ایده ای را تهدید می کند ،بخصوص وقتی که تحریف به سراغ عقاید و بینش های دینی و اعتقادی می آید به لحاظ اینکه باورها و رخدادهای دینی و عقیدتی ریشه در عمق درونی انسان دارد و  گذشته از فکر و عقل انسان ها ،با عواطف و احساسات آن ها پیوند خورده ،طبیعی است وقتی که درون او از آن محتوای غنی اولیه تهی می شود و چیزی دیگر جایگزین آن مفهوم و معنا می گردد ، می تواند یک جامعه و باورمندان به آن فکر و بینش را به انحطاط و انحراف بکشاند.

یکی از این پدیده هایی که ما در تاریخ تشیع داریم و در پیام اولیه و نخستین خود دارای معنای اصیل و غنی می باشد وقتی مورد تحریف قرار می گیرد بدین مفهوم است که آن اهدافی که آن رخداد و واقعه به دنبال آن بوده چیز دیگری خواهد شد.بدین معنا که خود آن حادثه عاشورایی که در بن مایه اولیه ستم ستیز و ظلم ستیز بوده و واقعه ای بوده که تمام تلاشی که حسین بن علی و یارانش در نه گفتن به حکومتی بوده که سر تا پا غصب و جنایت و ستمگری و ظلم بوده تبدیل به واقعه ای می گردد که سرتاسر آن احساسات و عواطف انسان ها را پاسخ می دهد یعنی عاشورا تبدیل می شود که ما فقط بر سر و سینه بزنیم ،روضه بخوانیم و گریه کنیم بدون آنکه به محتوای اصلی و اولیه آن بپردازیم.بنابراین طبیعی است که  احساس می کنید که آن ارزش و رخداد را دارید اما در عین حال پیام نخستین و اولیه و آن نقش و رسالتی که باید داشته باشد را از دست داده اید.این است که تحریف عاشورا بدین معنا است که آن اهدافی که حسین بن علی(ع) و یارانش به دنبال آن بودند و می توانسته برای همه نسلها و همه عصرها آموزنده باشد تبدیل به ضد خود آن می گردد.یعنی به جای آنکه ظلم ستیز باشد ترویج گر ظلم می گردد ،به جای آنکه اخلاق گرا باشد مبانی اخلاقی را زیر پای خود می گذارد. از این جهت باز تاکید می گردد به میزانی که یک حادثه و یک باور تاثیر غنی و بزرگ و گسترده ای در پیام اولیه خود دارد و تحریف گردد، آن تاثیر بر ضد خود آن تبدیل می گردد.

۳-اجازه دهید که این مساله را اینگونه پاسخ دهم که خدای نکرده توهینی به هیچ جریانی در جامعه نشود ،هر چیزی باید در جای خود قرار بگیرد .مداحی که از حادثه و واقعه کربلا  رسالتش می باشد وقتی که در فضاهای سیاسی قرار بگیرد به نظر من هم مداحی را ضایع می کند و هم سیاست را و آن چیزی می شود که ما در خیلی از مجامع امروزمان می بینیم .به جای اینکه به مسایل دینی و مصایب امام حسین بپردازند و سعی کنند اشعاری که انتخاب می کنند یادآور اهداف و پیام های اصیل و اولیه آن انقلاب باشد ، متاسفانه وقتی که این ها به توهین ها  یا سیاست کاری ها یا جرح و نفی برخی از شخصیت ها تبدیل می شود آسیب جدی به جامعه ما می زنند .سعی کنند که هر چیزی در جای خود قرار بگیرد. من معتقد هستم که باید اصولا منابر ،وعظ و سخنرانی های دیگر،نمی گویم که سیاست نباشد بلکه سیاسی گرایی نباشد سیاست زدگی نباشد ،بدین معنی که منابر و پایگاه هایی که دراینجا به موضوعیت بحث شمامداحی،از پا گذاشتن روی اخلاقی که به نظر می آید که اساس دین ،آیین ،عاشورا و قیام کربلا همه و همه تعهد داشتن به مبانی اخلاقی است چه آنکه از درون این ها گاهی توهین ، تخریب و تهمت استشمام می شود و این مساله باید مورد توجه قرار بگیرد و بویژه باید تاکید کنم که این گونه نباشد که دین ما فقط از زبان برخی از مداحان برای جامعه گفته شود که می تواند آسیبی جدی برای جامعه و نسل جوان ما باشد جوان هایی که باید دین آگاهانه را بپذیرند و واقعا باید تبیین هایی را برایشان در مسائل دینی باشد که اگر قرار باشد فقط به مسائل سطحی بسنده گردد به نظر می آید که نسل جوان ما را از این آیین دور می کند.