کد خبر: 4261تاریخ انتشار : ۱۶:۳۲:۰۴ - سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵

محمد كيانوش راد - عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

هاشمی الگویی از تعادلِ روح ایرانی

هویت هرکس ، کلیت زندگی اوست ، نه مقطع و برشی از زندگی او همچنان هر سیاستمداری زندگی سیاسی اش ، ، با کسانی رقابت و یا تعامل و یا همکاری و یا همدلی داشت ، او هم ، چون دیگران ، مصون از خطا نبود ، اما جوانمرد و آزاده و منصف بود.

هاشمی الگویی از  تعادلِ روح ایرانی

《انّک میّت ٌ و انهم میّتون 》

“بی شک تو خواهی مرد و بی شک
ایشان نیز خواهند مرد.”

هاشمی ازمیان ما رفت ، به همین سادگی ، آرام و نرم و بی هیاهو ، اما اندوه جانسوزش بر دل ها نشست .
مهربان و نرم خو وآسان گیر بود.
خیرخواه مردم و مصلح و دریادل بود .
در برابر طوفان حوادث ، آرام و نجیب و آرام بخش بود. اهل کینه و لجاجت نبود.  ظلم ها و جفاها  و بی مروتی ها و نامردی ها   و ناجوانمردی ها را برای مصلحت  اسلام و ایران به جان خرید و دم نیاورد.

در اعتقاد به آرمان هایش ثابت قدم و در دستیابی به آن ، سیاستمداری روشن ضمیر و واقع بین  بود.

زمان و مکان و مقتضیات آن را خوب می فهمید. شجاع بود و خویشتن دار و خار چشم افراطیون و دلواپسان دروغین.

هاشمی اسوه و نمونه و ماندگار شد. حتا مخالفان منصف اش بر فقدانش گریستند.

در هجرت یکباره اش ، همه احساس تنهایی و رها شدگی یافتند. حس بغض آلود ِغربت و تنها شدن.
مردم  حامی و پدر خویش را از دست داده اند.

هویت هرکس ، کلیت زندگی اوست ، نه مقطع و برشی از زندگی او همچنان هر سیاستمداری زندگی سیاسی اش ،  ، با کسانی رقابت و یا تعامل و یا همکاری و یا همدلی داشت ، او هم ، چون دیگران ، مصون از خطا نبود ، اما جوانمرد و آزاده و منصف بود.

هاشمی رفت ، اما به تاریخ نخواهد پیوست. آیندگان حضورش را بیشتر خواهند یافت.

او زنده و زنده تر از گذشته در میان ما و آیندگان خواهد ماند.

سیره و سلوک و شیوه و راه و رسم هاشمی  ، الگویی از تعادل روح ایرانی است.

١٩دی ١٣٩۵