کد خبر: 28506تاریخ انتشار : ۶:۰۰:۴۱ - چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

یک اتفاق نادر در شورای شهر

وقتی اعضا نمی‌دانند به چه رأی می‌دهند

«پنجاهمین» جلسهِ (۱۳ اسفندماه) شورایِ مردمِ شهرِ تهران، هیچ دستاوردی برای مردم و شهر نداشت. بر اساسِ محاسبهِ قبلیِ من، هزینهِ تمام شده هر جلسهِ شورای شهر برای مردم تهران معادل ۷۰۰ میلیون تومان است. ۱۵ دقیقه از زمانِ جلسه (معادل ۷۰ میلیون تومان) به نطقِ” پیش از دستور” نیمه سیاسی یک عضو، ۵ دقیقه از زمانِ جلسه (معادل ۲۳ میلیون تومان) به یک تذکر “شیک و رسانه‌ای” و مابقی جلسه؛ یعنی ۶۵ دقیقه (معادل ۳۰۰ میلیون تومان) به افزایش ۲۵ تا ۱۰۰ درصدی قیمت بلیط مترو (سه تا ده برابر نرخ تورم) اختصاص یافت.

وقتی اعضا نمی‌دانند به چه رأی می‌دهند

عابدین سالاری اسکر – روزنامه نگار

«پنجاهمین» جلسهِ (۱۳ اسفندماه) شورایِ مردمِ شهرِ تهران، هیچ دستاوردی برای مردم و شهر نداشت. بر اساسِ محاسبهِ قبلیِ من، هزینهِ تمام شده هر جلسهِ شورای شهر برای مردم تهران معادل ۷۰۰ میلیون تومان است. ۱۵ دقیقه از زمانِ جلسه (معادل ۷۰ میلیون تومان) به نطقِ” پیش از دستور” نیمه سیاسی یک عضو، ۵ دقیقه از زمانِ جلسه (معادل ۲۳ میلیون تومان) به یک تذکر “شیک و رسانه‌ای” و مابقی جلسه؛ یعنی ۶۵ دقیقه (معادل ۳۰۰ میلیون تومان) به افزایش ۲۵ تا ۱۰۰ درصدی قیمت بلیط مترو (سه تا ده برابر نرخ تورم) اختصاص یافت.

در این جلسه، اتفاق معنادار و عجیبی رخ داد. ظاهراً شهرداری در لایحه خود، یکسری قیمت را برای بلیط مترو در سال آینده پیشنهاد کرده بود، سپس کمیسیون‌های بودجه و عمران شورا این قیمت‌ها را اضافه کرده! و به صحن آوردند.

ابتدا، پیشنهادِ کمیسیون بودجه (یعنی قیمت‌های بالاتر نسبت به پیشنهادات اولیه شهرداری) به رأی گذاشته شد و اکثریت شورا به آن رأی داد! (امانی، حبیب زاده، نوری، خداکرمی، میرلوحی و علیخانی رأی ندادند). در ادامه، با پیشنهاد یک عضو شورا خواستار بازگشت به قیمت‌های پیشنهادی شهرداری (یعنی قیمت‌های پایین‌تر) شد، که شورا به آن رأی نداد (الویری، فخاری، نژادبهرام، اعطاء، امینی و آروین رأی دادند). سپس، پیشنهادِ کاهشِ قیمت بلیط متروِ از حومه به تهران، از ۲۰۰۰ تومان مصوب شده به ۱۵۰۰ تومان (پیشنهاد اولیه شهرداری) داده شد که ۱۴ عضو شورا با آن موافقت کردند (سالاری و رسولی رأی مخالف دادند).

در واقع، در این فرایندِ عجیب و غریب، قیمتِ بلیطِ تک سفره داخل شهری بدون هیچ مخالفتی از طرفِ اعضاء، با ۲۵ درصد افزایش و قیمت سفر حومه (کرج) به تهران با حدود ۱۰۰ درصد افزایش به تصویب رسید.

درخصوصِ دلیلِ این مدل رأی گیری، دو احتمال قابل طرح است. احتمالاً اول این است که، اعضاء بدون توجه به تاثیراتِ قیمت‌ها بر رویِ زندگی مردم، در هر دفعه یک رأی بی مبنا داده‌اند. چرا که، در دفعه اول به قیمت‌های بالاتر پیشنهادی کمیسیون‌های شورا رأی دادند و دفعه آخر، به پیشنهادِ کاهش قیمت رأی دادند (بلیط سفرهای حومه به تهران و سفر به فرودگاه امام).

احتمال دوم و قوی‌تر این است که شورا، برای اینکه نقطهِ اعتراض را، از روی ۲۵ درصد افزایش (۲ برابر نرخ تورم) در نرخ بلیط­های تک سفره داخل شهری، به مسالهِ تغییر قیمت بلیط مترو کرج به تهران انتقال دهد، در مرحله اول به افزایش همه موارد سفر رأی داد و در مرحله آخر با تثبیتِ افزایش ۲۵ درصدیِ بلیط هایِ تک سفره داخل شهر، به کاهش نسبی در قیمتِ بلیطِ تک سفره حومه به تهران (کرج) رأی داد. از این رو، هر کدام از احتمالاتِ بالایی باشد، این افزایش قیمت‌ها و این رویه جا انداختن غیر قابل قبول است. به نظر می‌رسد، فرمانداری باید با افزایشِ قیمت بلیطِ مترو حداکثر معادل تورم موافقت کند و اجازه ندهد که بیش از این به مردم فشار بیاید.

کلمات کلیدی :